Info

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat zij hierbij ook werknemers betrekken, bijvoorbeeld via de vakbonden. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op deze website vind je de formeel vastgestelde branche afspraken.

Wat is een protocol?

Een protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de realiteit van de openbare ruimte, de werkvloer, het sportveld of de school. Dat gaat over afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Daarnaast moeten de protocollen helder zijn in de communicatie naar alle groepen. Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk. Daarom zijn er protocollen op brancheniveau. Wat wordt er verwacht van medewerkers en wat van klanten? Hoe moet een bedrijfsleider de werkvloer inrichten? Ook moeten de protocollen ingaan op handhaving. De branche zelf is hier als eerste verantwoordelijk voor.

Geen juridische status

De overheid beschouwt de protocollen als een afspraak van de sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen. De sector kan vervolgens zelf het protocol vaststellen. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol.

Een vastgesteld protocol is geen vervanging is van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d ) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van het protocol. Een vastgesteld protocol betekent nog niet dat er toestemming is voor de sector om weer open te gaan. Daarvoor is nog een besluit van de overheid nodig. Een protocol is wel een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om daarover een besluit te kunnen nemen.

Algemene Handreiking COVID-19 SER

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven te helpen om gezond en veilig te werken. Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan. De handreiking is hier te vinden:

Algemene handreiking

RIVM-Handreiking

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid:

Generiek kader coronamaatregelen

Noodverordening

In een noodverordening staan de regels die helpen bij de lokale handhaving. Er is één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden door BOA’s en politie. Lees de laatste versie van de landelijke model-noodverordening via onderstaande link.

Landelijke model-noodverordening